Taso 1: Aikaa keskustelulle

Itseohjautuvan tiimin ensimmäinen taso varmistaa perusasioiden olevan kunnossa. Itseohjautuvuus perustuu kommunikoinnille ja yhdessä päättämiselle.

Merkitys

Asiat eivät etene itsestään eikä tärkeitä asioita voi tai pidä hoitaa chatissa. Tarvitaan allokoitu aika, jolloin käsitellään yhdessä asioita. Tiimin on osattava varata aikaa näille asioille ja tarpeen vaatiessa varata uusia palavereja tai tiputtaa turhia pois. Jos ei varata tarpeeksi aikaa yhteisien asioiden käsittelyyn, tiimi ei toimi enää itseohjautuvana tiimini. Jos ei jatkuvasti kehitetä tiimin toimintaa, aletaan taantua.

Vaatimukset

  • Oman työn johtaminen eli jokaisen tulee osata johtaa omaa työtään ja kuormaansa, muuten hänellä ei ole aikaa (eikä kiinnostusta) osallistua yhteisiin palavereihin.
  • Palaverit eivät veny vaan sovituista ajoista pidetään kiinni. Kun käsiteltävät asiat ovat loppu, voidaan lopettaa palaveri ja palata töihin.
  • Kaikki priorisoivat palavereja ja tulevat paikalle, kun kokoukset alkavat.
  • Kaikille yhteisille asioille on varattu aikaa eli kokous tai palaveri niiden käsittelyyn. Näitä ovat esimerkiksi tiimipalaveri, tiimin resursoinnin ja myynnin suunnittelu, tiimin tarjoaman suunnittelu, retrospektiivi.

Jos vaatimukset eivät täyty, on vaarana

  • yksi jäsen hoitaa tiimin puolesta ja kaikki eriytyvät omiin töihinsä
  • tiimi on vain organisatorisena laskuttavana yksikkö eikä toimi itseohjautuvasti
  • muiden motivaatio panostaa palavereihin tippuu, jos toiset jättävät jatkuvasti väliin tai tulevat myöhässä (kunnioituksen puute)

Itseohjautuvuuden hierarkia on Karl-Johanin luoma malli itseohjautuvan tiimin kahdeksasta tasosta. Mallin pohjana toimi 19 artikkelin sarja itseohjautuvuudesta ja itsensä johtamisesta vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Loppuvuoden tarkoituksena on esitellä tasot ja laajentaa teoriaa koskemaan koko organisaatiota.