Itseohjautuvan organisaation hybridimalli

Työskentely itseohjautuvassa tiimissä ei sovi kaikille. Kaikki eivät halua ottaa vastuuta ja vapautta päättää omasta työnteostaan, he haluavat tehtävät annettuina ja tietää työnsä rajat. Toisille taas itseohjautuvuus on elinehto, jotta he pystyvät tekemään työnsä motivoituneesti. Organisaatio voi toteuttaa hybridimallia, jossa osa tiimeistä ja osastoista ovat itseohjautuvia, kun taas osa toimii perinteisesti. Organisaation Teal-tasolla ei ole merkitystä, jos halutaan toteuttaa hybridimallia. Organisaatio voi olla elävän organismin tasolla tai lähellä armeijatyyppistä tiukan komentoketjun organisaatiota ja silti sisältää itseohjautuvia tiimejä.

Itseohjautuvuudella tarkoitan itseohjautuvaa tiimiä, jolla ei ole esimiestä vaan päätökset tehdään yhdessä. Tiimi päättää eri asioiden vastuuhenkilöt, kierrättävät roolia ja jakavat työt keskenään. Jokaisella tiimin jäsenellä pitää olla valmiudet johtajuuteen ja aikaa harjoitella sitä. Tärkeät päätökset tehdään yhdessä tai niiden kanssa, joita päätös koskee. Itseohjautuva tiimi ei tarkoita, että jokainen olisi tasa-arvoinen vaan sitä, että jokainen saa tehdä sitä, minkä kokee tärkeäksi ja missä on hyvä. Itseohjautuvuuden on tarkoitus antaa jokaisen työskennellä sillä tasolla, johon hänen kyvyt ja motivaatio riittää. Toki määrättyjä vastuutehtäviä on jokaisen tehtävä, eikä kukaan voi kulkea vapaamatkustajana.

Tiimejä on monia eri tasoisia. Täysin perinteisessä tiimissä esimies päättää ja jakaa työt. Itseohjautuvassa tiimissä ei ole esimiestä ja työt jaetaan yhdessä. Välimaastossa esimies on hajauttanut vastuuta ja valtaa tiimiläisille ja toimii itse enemmän coach-tyyppisenä henkilönä tiimiläisille, mutta ottaa johtajuuden tarpeen vaatiessa. Kun organisaatiossa on monia erityyppisiä tiimejä, pitää kuitenkin jokaisella tiimillä olla yksi kontaktihenkilö. Itseohjautuva tiimi yksinkertaisesti vain päättää henkilön, joka toimii rajapintana muuhun organisaatioon. Perinteisessä tiimissä kontaktihenkilönä toimii tiimin esimies.

Tiimit voivat tehdä yhteistyötä ja yhteisiä projekteja huolimatta johtamismallistaan. Itseohjautuvan tiimin esimiehen puuttuminen ei tarkoita, etteikö tiimissä olisi kaikkia tarvittavia rooleja. Yleensä esimiehen tehtävät kuten esimeriksi raportointi ylöspäin, resursointi ja tiimin markkinointi ovat vain jaettu eri henkilöille. Tiimipalavereissa usein vetäjän rooli kiertää. Kun kahden erilaisen tiimin pitää tehdä yhteistyötä, pitää joka tapauksessa sopia projektin tai prosessin roolit ja vastuut. Asiakasprojekteja tehtäessä, asiakas on se, joka päättää loppukädessä, oli tiimin johtamismalli itseohjautuva tai perinteinen.

Hybridimalli organisaatiossa mahdollistaa henkilöstölle itseohjautuvuuden ja päätäntävallan työvälineisiin, lomiin ja oman roolin ja työkuorman suhteen. Jokainen työntekijä voi pohtia, mikä johtajuusmalli on itselleen sopivin. Hybridimalli on hyvä malli, jos organisaatio pohtii muuntautumista itseohjautuvaksi. Tällä tavoin voidaan pilottimaisesti kokeilla itseohjautuvuutta niiden kesken, joita se kiinnostaa. Itseohjautuvan tiimin tasot on työkalu, jolla uusi tai olemassa oleva tiimi voi muuttua itseohjautuvaksi. Tasomalli kertoo, mitä tiimin pitää tehdä ja mitä ominaisuuksia harjoittaa. Malli kertoo, miten rakentaa yhteistyö ja missä järjestyksessä, jotta tiimistä tulee puhtaasti itseohjautuva ja se toimii parhaiten.