Epävakaa maailma vaatii ketteriä tiimejä – VUCA

Itseohjautuva tiimi ei tarvitse toimintaansa hyväksyntää ulkopuolelta ja on siksi ketterä ja nopea liikkeissään. VUCA on kirjainyhdistelmä, joka tarkoittaa räjähdysherkkää, monimutkaista, epävarmaa ja monimerkityksellistä . VUCA:lla kuvataan nykyistä maailmaa, jossa elämme. Itseohjautuva tiimi on meidän vastine VUCA-maailmaan ja sen asettamiin haasteisiin. Ei ole aikaa hakea hyväksyntää, vaan on reagoitava ja mukauduttava jatkuvasti.

Löysin Kaija Pitkäniemen kirjoituksen johtamisesta VUCA-maailmassa, kirjoitan oman vastineen itseohjautuvuuden näkökulmasta.

Volatile (epävakaa) viittaa epävakauteen, häilyväisyyteen, turbulenttiin ja jopa räjähdysherkkään tilanteeseen, jolloin muutokset ovat ennustamattomia ja epäloogisesti toistuvia. Tällöin itseohjautuvan tiimi joutuu haastamaan itseään ja toimintanasa. Miten tiimi osaa painotella työtehtävien välillä, vaikka työtehtävät ja työt loppuisivat yhtäkkiä? Mitä korkeampi tiimin taso on, sitä paremmin tiimi osaa prosessoida tilannetta ja tehdä suunnitelmia, joilla pitää työskentelyn mielekkäänä epävakaudesta huolimatta. Kun kaikki tiimissä tietävät tiimin vahvuuden ja mihin ollaan menossa, jokainen tiimin jäsen pystyy luovimaan nopeissa tilanteissa.

Uncertain (epävarmuus) kertoo epävarmuudesta, epävakaudesta ja arvaamattomuudesta, jolloin asioiden taustoista voi olla aavistuksia, mutta täyttä selvyyttä muutosten aiheuttajista ei ole. Miten tiimin jäsenet selviävät tilanteesta, jossa näkyvyys tuleviin töihin on huono. Epävarmuuden kestäminen jatkuvasti on raskasta. Luottamus toisiin tiimin jäseniin pitää huolen siitä, että arvaamattomissakin tilanteissa pystytään löytämään tekemistä jokaiselle tiimin jäsenelle.

Complex (kompleksisuus) viittaa kerroksellisuuteen, monimutkaisuuteen, vaikeaselkoisuuteen. Työtehtävät eivät aina ole yksiselitteisiä ja vielä harvemmin tarpeet niiden taustalla ovat. Tiimin keskinäistä sparrausta pitää olla jatkuvasti. Keskinäisellä sparrauksella harjoitellaan haastavia tilanteita varten ja voidaan porukassa purkaa kokonaisuuksia, joissa syy-seurasuhde ei ole selvästi pääteltävissä. Itseohjautuvassa tiimissä jokainen osaa pyytää apua ja tuoda kompleksisia asioita yhteiselle työpöydälle.

Ambiquity (monitulkintaisuus) viittaa monitulkintaisuuteen ja erityisesti informaation moninaisuuteen. Itseohjautuvan tiimin kulmakivi on luottamus. Luottamukseen nojautuen voi jokainen tiimin jäsen tuoda esiin oman tulkintansa ja olla oma itsensä. Jos tiimin tehtävänä on ratkaista monitulkittava aihe, voidaan nojautua tiimin perusolemukseen. Tiimi itsessään jo tulkitsee asioita monipuolisesti ja tiimi on kokenut jalostamaan yhtenäisen päätöksen mahdollisuuksien kirjojen joukosta.

Itseohjautuva tiimi pystyy muuttaman haasteet vahvuuksiksi – yhteistyöllä ja prosessoimalla asioita keskenään. Mikään asia ei ole liian pieni jätettäväksi käsittelemättä, jos vain on aikaa käsitellä niitä. Tiimin toiminta valmistaa todelliseen koitokseen. Tuolloin jokainen tiimin jäsen joutuu haastamaan itseään ja koko osaamispatteristoansa yhteisen suorituksen eteen.